ხელმისაწვდომი კურსები

ბიოლოგია I

ბიოლოგია I

Course

კურსი 1

კურსი 1

asdsadsd
Course

თეორიული მექანიკა

თეორიული მექანიკა

Course

საომარი მოქმედებების მათემატიკური. მოდელები

საომარი მოქმედებების მათემატიკური. მოდელები

Course

რიცხვითი ანალიზი 2

რიცხვითი ანალიზი 2

Course

რიცხვითი ანალიზი 1

რიცხვითი ანალიზი 1

Course

მათემატიკური მოდელირების საფუძვლები

მათემატიკური მოდელირების საფუძვლები

Course

მათემატიკური მოდელები ეკონომიკაში

მათემატიკური მოდელები ეკონომიკაში

Course

მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება

მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება

Course

ეკოლოგიისა და მედიცინის მათემატიკური მოდელები

ეკოლოგიისა და მედიცინის მათემატიკური მოდელები

Course

დრეკადობის თეორიის საფუძვლ

დრეკადობის თეორიის საფუძვლ

Course

დისკრეტული მათემატიკა

დისკრეტული მათემატიკა

Course

გამოთვლითი მეთოდები

გამოთვლითი მეთოდები

Course

ფუნქციათა თეორია II (ნამდვილი ცვლადი ფუნქციონალური ანალიზი )

ფუნქციათა თეორია II (ნამდვილი ცვლადი ფუნქციონალური ანალიზი )

Course

ფუნქციათა თეორია I (კომპლექსური ანალიზი)

ფუნქციათა თეორია I (კომპლექსური ანალიზი)

Course

ფინანსური მათემატიკის საწყისები

ფინანსური მათემატიკის საწყისები

Course

უმაღლესი მათემატიკა II

უმაღლესი მათემატიკა II

Course

უმაღლესი მათემატიკა I

უმაღლესი მათემატიკა I

Course

სტატისტიკა

სტატისტიკა

Course

რიცხვთა თეორია

რიცხვთა თეორია

Course

მოდელირება და მონტე -კარლოს მეთოდები

მოდელირება და მონტე -კარლოს მეთოდები

Course

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების დამატებითი თავები

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების დამატებითი თავები

Course

ზოგადი მათემატიკის ძირითადი საკითხები

ზოგადი მათემატიკის ძირითადი საკითხები

Course

ზოგადი ალგებრა

ზოგადი ალგებრა

Course

ეკონომეტრიკა

ეკონომეტრიკა

Course

მათემატიკური ფიზიკის საფუძვლები

მათემატიკური ფიზიკის საფუძვლები

Course

მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები

მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები

Course

მათემატიკური სტატისტიკა

მათემატიკური სტატისტიკა

Course

მათემატიკური ლოგიკა

მათემატიკური ლოგიკა

Course

მათემატიკური ანალიზის საფუძვლები

მათემატიკური ანალიზის საფუძვლები

Course

მათემატიკური ანალიზი III

მათემატიკური ანალიზი III

Course

მათემატიკური ანალიზი II (ინფორმატიკოსებისათვის

მათემატიკური ანალიზი II (ინფორმატიკოსებისათვის

Course

მათემატიკური ანალიზი II

მათემატიკური ანალიზი II

Course

მათემატიკური ანალიზი I (ინფორმატიკოსებისათვის)

მათემატიკური ანალიზი I (ინფორმატიკოსებისათვის)

Course

მათემატიკური ანალიზი I

მათემატიკური ანალიზი I

Course

მათემატიკის ისტორია

მათემატიკის ისტორია

Course

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II

Course

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I

Course

მათემატიკა ბიზნესისთვის II

მათემატიკა ბიზნესისთვის II

Course

მათემატიკა ბიზნესისთვის I

მათემატიკა ბიზნესისთვის I

Course

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციები

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციები

Course

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის რჩეული თავები

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის რჩეული თავები

Course

კალკულუსი

კალკულუსი

Course

ინტეგრალური განტოლებები

ინტეგრალური განტოლებები

Course

ზოგადი ტოპოლოგია

ზოგადი ტოპოლოგია

Course

ვექტორული და ტენზორული ანალიზი

ვექტორული და ტენზორული ანალიზი

Course

ექსტრემალური ამოცანების თეორია

ექსტრემალური ამოცანების თეორია

Course

ეკონომეტრიკა

ეკონომეტრიკა

Course

დიფერენციალური და სხვაობიანი განტოლებები

დიფერენციალური და სხვაობიანი განტოლებები

Course

დიფერენციალური გეომეტრია და ტოპოლოგია

დიფერენციალური გეომეტრია და ტოპოლოგია

Course

დიფერენციალური განტოლებები 2

დიფერენციალური განტოლებები 2

Course

დიფერენციალური განტოლებები 1

დიფერენციალური განტოლებები 1

Course

დიფერენციალური განტოლებები

დიფერენციალური განტოლებები

Course

განზოგადებულ ფუნქციათა თეორია და მისი გამოყენება კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაში

განზოგადებულ ფუნქციათა თეორია და მისი გამოყენება კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაში

Course

გამოყენებითი სტატისტიკის საფუძვლები

გამოყენებითი სტატისტიკის საფუძვლები

Course

გამოყენებითი სტატისტიკა

გამოყენებითი სტატისტიკა

Course

ანალიზური გეომეტრია

ანალიზური გეომეტრია

Course

ალგებრა და გეომეტრია II

ალგებრა და გეომეტრია II

Course

ალგებრა და გეომეტრია I

ალგებრა და გეომეტრია I

Course

ალგებრა და გეომეტრია

ალგებრა და გეომეტრია

Course

ალგებრა II

ალგებრა II

Course

ალგებრა I

ალგებრა I

Course

ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა

ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა

Course

ალბათობის თეორია

ალბათობის თეორია

Course

გამოყენებითი სტატისტიკა I

გამოყენებითი სტატისტიკა I

Course

მათემატიკა III

მათემატიკა III

Course

გამოყენებითი პროგრამების პაკეტები Matlab 2

გამოყენებითი პროგრამების პაკეტები Matlab 2

Course

კომპიუტერული ტექნოლოგიებიII

კომპიუტერული ტექნოლოგიებიII

Course

კომპიუტერული ტექნოლოგიებიI

კომპიუტერული ტექნოლოგიებიI

Course

მათემატიკა I

მათემატიკა I

Course

სამართალი II

სამართალი II

Course

თანამედროვე სერვერული ოპერაციული სისტემები 1

თანამედროვე სერვერული ოპერაციული სისტემები 1

Course

დაპროგრამების ენები 3

დაპროგრამების ენები 3

Course

მათემატიკა IV

მათემატიკა IV

Course

ინფორმაციული უსაფრთხოება და კრიპტოგრაფიის საწყისები

ინფორმაციული უსაფრთხოება და კრიპტოგრაფიის საწყისები

Course

მათემატიკა,ეკონომიკა IV

მათემატიკა,ეკონომიკა IV

Course

კომპიუტერული ტექნოლოგიებიIV

კომპიუტერული ტექნოლოგიებიIV

Course

ეკოლოგია I

ეკოლოგია I

Course

დამუშავების თანამედროვე ინსტრუმენტები

დამუშავების თანამედროვე ინსტრუმენტები

Course

ORIS-საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა

ORIS-საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა

Course

გამოყენებითი პროგრამების პაკეტები

გამოყენებითი პროგრამების პაკეტები

Course

კომპიუტერული ტექნოლოგიები I

კომპიუტერული ტექნოლოგიები I

Course

კომპიუტერული ტექნოლოგიები II

კომპიუტერული ტექნოლოგიები II

Course

კომპიუტერული ტექნოლოგიები III

კომპიუტერული ტექნოლოგიები III

Course

კომპიუტერბის და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა

კომპიუტერბის და ქსელების პროგრამული უზრუნველყოფა

Course

კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ინფორმაციული უსაფრთხოება

კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ინფორმაციული უსაფრთხოება

Course

ფორმალური გრამატიკები და კამპილატორები

ფორმალური გრამატიკები და კამპილატორები

Course

ქსელები და ქსელური ტექნოლოგიები

ქსელები და ქსელური ტექნოლოგიები

Course

სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

Course

ეკონომიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

ეკონომიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

Course

ინფორმაციული ომის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

ინფორმაციული ომის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

Course

ელექტრონიკა IT -თვის

ელექტრონიკა IT -თვის

Course

ციფრული სქემების საფუძვლები

ციფრული სქემების საფუძვლები

Course

ORIS -საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა

ORIS -საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა

Course

მონაცემთა დამუშავების თანამედროვე ინსტრუმენტები

მონაცემთა დამუშავების თანამედროვე ინსტრუმენტები

Course

ინფორმაციული ტექნოლოგიები სარეკლამო PR საქმიანობაში

ინფორმაციული ტექნოლოგიები სარეკლამო PR საქმიანობაში

Course

ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კრიპტოგრაფიის საწყისები

ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კრიპტოგრაფიის საწყისები

Course

ელექტრონული ბიზნესი და კომერცია

ელექტრონული ბიზნესი და კომერცია

Course

ქსელური ტექნოლოგიები

ქსელური ტექნოლოგიები

Course

ფუნქციონალური დაპროგრამება (Haskell)

ფუნქციონალური დაპროგრამება (Haskell)

Course

MS SQL სერვერი

MS SQL სერვერი

Course

დაპროგრამების ძირითადი საკითხები

დაპროგრამების ძირითადი საკითხები

Course

პროგრამული პაკეტი MatLab

პროგრამული პაკეტი MatLab

Course

Web - დიზაინი

Web - დიზაინი

Course

კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიები

კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიები

Course

გამოყენებითი სტატისტიკის საფუძვლები

გამოყენებითი სტატისტიკის საფუძვლები

Course

ინფორმაციის თეორიის ელემენტები და კოდირება

ინფორმაციის თეორიის ელემენტები და კოდირება

Course

კომპიუტერული გრაფიკა

კომპიუტერული გრაფიკა

Course

ინტერნეტ-დაპროგრამება

ინტერნეტ-დაპროგრამება

Course

საბაკალავრო ნაშრომი

საბაკალავრო ნაშრომი

Course

დაპროგრამება Visual Studio - ში

დაპროგრამება Visual Studio - ში

Course

ოპერაციული სისტემა Linux, სისტემური ადმინისტრირება

ოპერაციული სისტემა Linux, სისტემური ადმინისტრირება

Course

დაპროგრამები ს ენა C#

დაპროგრამები ს ენა C#

Course

Java - დაპროგრამება 2

Java - დაპროგრამება 2

Course

Java - დაპროგრამება 1

Java - დაპროგრამება 1

Course

მონაცემთა ბაზები II (SQL ენა, M y SQL სერვერი )

მონაცემთა ბაზები II (SQL ენა, M y SQL სერვერი )

Course

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 2

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 2

Course

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 1

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 1

Course

დაპროგრამების ენები III

დაპროგრამების ენები III

Course

კომპიუტერის აგების ფიზიკური საფუძვლები

კომპიუტერის აგების ფიზიკური საფუძვლები

Course

დაპროგრამების ენები II

დაპროგრამების ენები II

Course

დაპროგრამების ენები I

დაპროგრამების ენები I

Course

დაპროგრამების საფუძვლები

დაპროგრამების საფუძვლები

Course

ალგორითმების თეორიის საწყისები

ალგორითმების თეორიის საწყისები

Course

საოფისე პროგრამები I

საოფისე პროგრამები I

Course

მონაცემთა ბაზები I (Access)

მონაცემთა ბაზები I (Access)

Course

საოფისე პროგრამები II

საოფისე პროგრამები II

Course

ჰომეოპათიის საფუძვლები

ჰომეოპათიის საფუძვლები

Course

წამლის ხარისხის კონტროლი

წამლის ხარისხის კონტროლი

Course

წამალთა ტექნოლოგია - 2

წამალთა ტექნოლოგია - 2

Course

წამალთა ტექნოლოგია - 1

წამალთა ტექნოლოგია - 1

Course

ფარმაციის შესავალი და გაცნობითი პრაქტიკა

ფარმაციის შესავალი და გაცნობითი პრაქტიკა

Course

ფარმაცევტული ქიმია - 2

ფარმაცევტული ქიმია - 2

Course

ფარმაცევტული ქიმია - 1

ფარმაცევტული ქიმია - 1

Course

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა

Course

ფარმაცევტული ინფორმაცია

ფარმაცევტული ინფორმაცია

Course

ფარმაცევტული ბიოტექნოლოგია

ფარმაცევტული ბიოტექნოლოგია

Course

ფარმაკოლოგია - 2

ფარმაკოლოგია - 2

Course

ფარმაკოლოგია - 1

ფარმაკოლოგია - 1

Course

ფარმაკოგნოზია პრაქტიკით

ფარმაკოგნოზია პრაქტიკით

Course

ფარმაკოგნოზია

ფარმაკოგნოზია

Course

ტოქსიკოლოგიური ქიმია - 2

ტოქსიკოლოგიური ქიმია - 2

Course

ტოქსიკოლოგიური ქიმია - 1

ტოქსიკოლოგიური ქიმია - 1

Course

სოციალური ფარმაცია პრაქტიკით

სოციალური ფარმაცია პრაქტიკით

Course

საწარმოო პრაქტიკა

საწარმოო პრაქტიკა

Course

სასწავლო პრაქტიკა წამალთა ტექნოლოგიაში

სასწავლო პრაქტიკა წამალთა ტექნოლოგიაში

Course

მენეჯმენტი ფარმაციაში

მენეჯმენტი ფარმაციაში

Course

მარკეტინგი ფარმაციაში

მარკეტინგი ფარმაციაში

Course

კოსმეტოლოგიური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია

კოსმეტოლოგიური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია

Course

კლინიკური ფარმაცია

კლინიკური ფარმაცია

Course

ეკოლოგია

ეკოლოგია

Course

ბიოფარმაცია

ბიოფარმაცია

Course

ცხოველთა ეკოლოგია

ცხოველთა ეკოლოგია

Course

ციტოლოგია და ჰისტოლოგია

ციტოლოგია და ჰისტოლოგია

Course

შესავალი მცენარეთა ფიზიოლოგიაში

შესავალი მცენარეთა ფიზიოლოგიაში

Course

ფიტოპათოლოგია

ფიტოპათოლოგია

Course

ფიტოთერაპია

ფიტოთერაპია

Course

უჯრედის რეგულაციის ციტოლოგიური საფუძვლები

უჯრედის რეგულაციის ციტოლოგიური საფუძვლები

Course

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები

Course

სამედიცინო მიკრობიოლოგია

სამედიცინო მიკრობიოლოგია

Course

მოლეკულური ბიოლოგია

მოლეკულური ბიოლოგია

Course

მიკრობიოლოგიიისა და ვირუსოლოგიის საფუძვლები

მიკრობიოლოგიიისა და ვირუსოლოგიის საფუძვლები

Course

მიკოლოგია

მიკოლოგია

Course

იმუნოლოგიის საფუძვლები

იმუნოლოგიის საფუძვლები

Course

ზოოლოგია II (ხერხემლიანი ცხოველები)

ზოოლოგია II (ხერხემლიანი ცხოველები)

Course

ზოოლოგია I (უხერხემლო ცხოველები)

ზოოლოგია I (უხერხემლო ცხოველები)

Course

ზოგადი ბიოქიმია

ზოგადი ბიოქიმია

Course

ზოგადი ბიოლოგია

ზოგადი ბიოლოგია

Course

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობა და ბიოლოგიური ევოლუციის საფუძვლები

დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოშობა და ბიოლოგიური ევოლუციის საფუძვლები

Course

გენეტიკა

გენეტიკა

Course

განვითარების ბიოლოგია

განვითარების ბიოლოგია

Course

ბოტანიკა II (მცენარეთა სისტემატიკა)

ბოტანიკა II (მცენარეთა სისტემატიკა)

Course

ბოტანიკა I (მცენარეთა ანატომია და მორფოლოგია)

ბოტანიკა I (მცენარეთა ანატომია და მორფოლოგია)

Course

ბიოქიმიის საფუძვლები

ბიოქიმიის საფუძვლები

Course

ბიოფიზიკის საფუძვლები

ბიოფიზიკის საფუძვლები

Course

ბიოტექნოლოგიის საფუძვლები

ბიოტექნოლოგიის საფუძვლები

Course

ცხოველთა ეკოლოგია

ცხოველთა ეკოლოგია

Course

ჰიგიენა

ჰიგიენა

Course

ბიოლოგიის შესავალი

ბიოლოგიის შესავალი

Course

ბიოეთიკა

ბიოეთიკა

Course

ბიოგეოგრაფიის საფუძვლები

ბიოგეოგრაფიის საფუძვლები

Course

ჰიდრობიოლოგია

ჰიდრობიოლოგია

Course

ალგოლოგია

ალგოლოგია

Course

ადამიანის ფიზიოლოგიის საფუძვლები

ადამიანის ფიზიოლოგიის საფუძვლები

Course

ადამიანის და ცხოველთა ნორმალური ფიზიოლოგია

ადამიანის და ცხოველთა ნორმალური ფიზიოლოგია

Course

ადამიანის გენეტიკა

ადამიანის გენეტიკა

Course

ადამიანის ანატომიის საფუძვლები

ადამიანის ანატომიის საფუძვლები

Course

ადამიანის ანატომია

ადამიანის ანატომია

Course

ქიმიის შესავალი

ქიმიის შესავალი

Course

ქვანტური ქიმია

ქვანტური ქიმია

Course

ფიზიკური ქიმია - 2

ფიზიკური ქიმია - 2

Course

ფიზიკური ქიმია - 1

ფიზიკური ქიმია - 1

Course

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია

Course

პოლიმერული მასალები

პოლიმერული მასალები

Course

ორგანული ქიმია - 2

ორგანული ქიმია - 2

Course

ორგანული ქიმია - 1

ორგანული ქიმია - 1

Course

ორგანული ქიმია

ორგანული ქიმია

Course

ნივთიერების აღნაგობა

ნივთიერების აღნაგობა

Course

ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ქიმია

ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ქიმია

Course

ნავთობქიმიური პროცესები

ნავთობქიმიური პროცესები

Courseსაიტის სიახლეები

(There are no discussion topics yet in this forum)