ხელმისაწვდომი კურსები

კურსი 1

კურსი 1

asdsadsd
Course

სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

Course

ეკონომიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

ეკონომიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

Course

ინფორმაციული ომის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

ინფორმაციული ომის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების საფუძვლები

Course

ელექტრონიკა IT -თვის

ელექტრონიკა IT -თვის

Course

ციფრული სქემების საფუძვლები

ციფრული სქემების საფუძვლები

Course

ORIS -საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა

ORIS -საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა

Course

მონაცემთა დამუშავების თანამედროვე ინსტრუმენტები

მონაცემთა დამუშავების თანამედროვე ინსტრუმენტები

Course

ინფორმაციული ტექნოლოგიები სარეკლამო PR საქმიანობაში

ინფორმაციული ტექნოლოგიები სარეკლამო PR საქმიანობაში

Course

ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კრიპტოგრაფიის საწყისები

ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და კრიპტოგრაფიის საწყისები

Course

ელექტრონული ბიზნესი და კომერცია

ელექტრონული ბიზნესი და კომერცია

Course

ქსელური ტექნოლოგიები

ქსელური ტექნოლოგიები

Course

ფუნქციონალური დაპროგრამება (Haskell)

ფუნქციონალური დაპროგრამება (Haskell)

Course

MS SQL სერვერი

MS SQL სერვერი

Course

დაპროგრამების ძირითადი საკითხები

დაპროგრამების ძირითადი საკითხები

Course

პროგრამული პაკეტი MatLab

პროგრამული პაკეტი MatLab

Course

Web - დიზაინი

Web - დიზაინი

Course

კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიები

კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიები

Course

გამოყენებითი სტატისტიკის საფუძვლები

გამოყენებითი სტატისტიკის საფუძვლები

Course

ინფორმაციის თეორიის ელემენტები და კოდირება

ინფორმაციის თეორიის ელემენტები და კოდირება

Course

კომპიუტერული გრაფიკა

კომპიუტერული გრაფიკა

Course

ინტერნეტ-დაპროგრამება

ინტერნეტ-დაპროგრამება

Course

საბაკალავრო ნაშრომი

საბაკალავრო ნაშრომი

Course

დაპროგრამება Visual Studio - ში

დაპროგრამება Visual Studio - ში

Course

ოპერაციული სისტემა Linux, სისტემური ადმინისტრირება

ოპერაციული სისტემა Linux, სისტემური ადმინისტრირება

Course

დაპროგრამები ს ენა C#

დაპროგრამები ს ენა C#

Course

Java - დაპროგრამება 2

Java - დაპროგრამება 2

Course

Java - დაპროგრამება 1

Java - დაპროგრამება 1

Course

მონაცემთა ბაზები II (SQL ენა, M y SQL სერვერი )

მონაცემთა ბაზები II (SQL ენა, M y SQL სერვერი )

Course

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 2

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 2

Course

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 1

კომპიუტერის არქიტექტურა და ქსელები 1

Course

დაპროგრამების ენები III

დაპროგრამების ენები III

Course

კომპიუტერის აგების ფიზიკური საფუძვლები

კომპიუტერის აგების ფიზიკური საფუძვლები

Course

დაპროგრამების ენები II

დაპროგრამების ენები II

Course

დაპროგრამების ენები I

დაპროგრამების ენები I

Course

დაპროგრამების საფუძვლები

დაპროგრამების საფუძვლები

Course

ალგორითმების თეორიის საწყისები

ალგორითმების თეორიის საწყისები

Course

საოფისე პროგრამები I

საოფისე პროგრამები I

Course

მონაცემთა ბაზები I (Access)

მონაცემთა ბაზები I (Access)

Course

საოფისე პროგრამები II

საოფისე პროგრამები II

Course

ევროკავშირის ეკონომიკა

ევროკავშირის ეკონომიკა

Course

სოციალური ეკონომიკა

სოციალური ეკონომიკა

Course

საინვესტიციო პოლიტიკა

საინვესტიციო პოლიტიკა

Course

საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა

საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა

Course

ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა

ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა

Course

რეგიონული ეკონომიკა

რეგიონული ეკონომიკა

Course

ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია

Course

მსოფლიო ეკონომიკა

მსოფლიო ეკონომიკა

Course

ეკონომიკური პოლიტიკა

ეკონომიკური პოლიტიკა

Course

საქართველოს ეკონომიკა

საქართველოს ეკონომიკა

Course

ფირმის ეკონომიკა

ფირმის ეკონომიკა

Course

საჯარო ფინანსები

საჯარო ფინანსები

Course

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა

Course

საერთაშორისო ეკონომიკა 2

საერთაშორისო ეკონომიკა 2

Course

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

Course

მიკროეკონომიკა 2

მიკროეკონომიკა 2

Course

მიკროეკონომიკა 1

მიკროეკონომიკა 1

Course

მაკროეკონომიკის პრინციპები

მაკროეკონომიკის პრინციპები

Course

მიკროეკონომიკის პრინციპები

მიკროეკონომიკის პრინციპები

Course

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 2

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 2

Course

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 1

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 1

Course

აუდიტის საფუძვლები

აუდიტის საფუძვლები

Course

ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

Course

ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამები

ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამები

Course

ბუღალტრული აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ბუღალტრული აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

Course

ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში

ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში

Course

სამეწარმეო სამართალი

სამეწარმეო სამართალი

Course

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში

Course

საგადასახადო საქმე;

საგადასახადო საქმე;

Course

მმართველობითი აღრიცხვა

მმართველობითი აღრიცხვა

Course

ფინანსური აღრიცხვა

ფინანსური აღრიცხვა

Course

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

Course

სარეკლამო საქმე

სარეკლამო საქმე

Course

მარკეტინგული არხები

მარკეტინგული არხები

Course

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

Course

გაყიდვების მართვის პრინციპები

გაყიდვების მართვის პრინციპები

Course

მარკეტინგული კვლევის პრინციპები

მარკეტინგული კვლევის პრინციპები

Course

მომხმარებლის ქცევის პრინციპები

მომხმარებლის ქცევის პრინციპები

Course

საერთაშორისო მარკეტინგი

საერთაშორისო მარკეტინგი

Course

ინტერნეტ-მარკეტინგი

ინტერნეტ-მარკეტინგი

Course

რეკლამა და პრომაცია

რეკლამა და პრომაცია

Course

მარკეტინგის საფუძვლები

მარკეტინგის საფუძვლები

Course

საინვესტიციო მენეჯმენტი

საინვესტიციო მენეჯმენტი

Course

ბიზნესის ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება

ბიზნესის ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება

Course

პროექტების მენეჯმენტი

პროექტების მენეჯმენტი

Course

ოპერაციული მენეჯმენტი

ოპერაციული მენეჯმენტი

Course

ბიზნესის ორგანიზაცია

ბიზნესის ორგანიზაცია

Course

ბიზნესის ორგანიზაცია

ბიზნესის ორგანიზაცია

Course

ბიზნესის საფუძვლები

ბიზნესის საფუძვლები

Course

კორპორაციული მენეჯმენტი

კორპორაციული მენეჯმენტი

Course

ბიზნეს-კომუნიკაციები

ბიზნეს-კომუნიკაციები

Course

ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები

ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები

Course

პროექტების მართვა

პროექტების მართვა

Course

სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები

სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები

Course

ოპერაციული მენეჯმენტის საფუძვლები

ოპერაციული მენეჯმენტის საფუძვლები

Course

ოპერაციათა კვლევა

ოპერაციათა კვლევა

Course

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

Course

მენეჯმენტის საფუძვლები

მენეჯმენტის საფუძვლები

Course

ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები

ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები

Course

ფინანსური მენეჯმენტის მათემატიკური მეთოდები

ფინანსური მენეჯმენტის მათემატიკური მეთოდები

Course

ფინანსური მართვა

ფინანსური მართვა

Course

სადაზღვევო საქმე

სადაზღვევო საქმე

Course

ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი

ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი

Course

საბანკო საქმე

საბანკო საქმე

Course

ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება

ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება

Course

ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება

ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება

Course

ინვესტიციების მართვა

ინვესტიციების მართვა

Course

კორპორაციული ფინანსები

კორპორაციული ფინანსები

Course

საერთაშორისო ფინანსები

საერთაშორისო ფინანსები

Course

ფინანსური სისტემა

ფინანსური სისტემა

Course

ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები

ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები

Course

მედია და პოლიტიკა

მედია და პოლიტიკა

Course

დემოკრატიზაცია და ტრანზიცია

დემოკრატიზაცია და ტრანზიცია

Course

პოლიტიკური იმიჯი

პოლიტიკური იმიჯი

Course

ევროინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

Course

დემოკრატიის თეორიები

დემოკრატიის თეორიები

Course

არჩევნები და საზოგადოება

არჩევნები და საზოგადოება

Course

გეოპოლიტიკა

გეოპოლიტიკა

Course

საჯარო პოლიტიკა

საჯარო პოლიტიკა

Course

საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი

საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი

Course

ელიტების თეორია

ელიტების თეორია

Course

გლობალიზაცია და ერი-სახელმწიფო

გლობალიზაცია და ერი-სახელმწიფო

Course

პოლიტიკური მარკეტინგი

პოლიტიკური მარკეტინგი

Course

რელიგია და პოლიტიკა

რელიგია და პოლიტიკა

Course

საერთაშორისო ორგანიზაციები

საერთაშორისო ორგანიზაციები

Course

გენდერი და პოლიტიკა

გენდერი და პოლიტიკა

Course

ნაციონალიზმის თეორია და პრაქტიკა

ნაციონალიზმის თეორია და პრაქტიკა

Course

სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება

სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება

Course

პოლიტიკური კომუნიკაციები

პოლიტიკური კომუნიკაციები

Course

პოლიტიკური ინსტიტუტები და პროცესები

პოლიტიკური ინსტიტუტები და პროცესები

Course

დემოკრატია და მოქალაქეობა

დემოკრატია და მოქალაქეობა

Course

საერთაშორისო პოლიტიკა

საერთაშორისო პოლიტიკა

Course

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა

Course

ქართული პოლიტიკური აზრი

ქართული პოლიტიკური აზრი

Course

პოლიტიკური იდეოლოგიები

პოლიტიკური იდეოლოგიები

Course

პოლიტიკური კონფლიქტები

პოლიტიკური კონფლიქტები

Course

შედარებითი პოლიტიკა

შედარებითი პოლიტიკა

Course

პოლიტიკური კულტურა

პოლიტიკური კულტურა

Course

თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება: სკოლები და მიმართულებები

თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება: სკოლები და მიმართულებები

Course

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

Course

პოლიტიკის კვლევის მეთოდები

პოლიტიკის კვლევის მეთოდები

Course

პოლიტიკის თეორია

პოლიტიკის თეორია

Course

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი

Course

მედია და პოლიტიკა

მედია და პოლიტიკა

Course

დემოკრატიზაცია და ტრანზიცია

დემოკრატიზაცია და ტრანზიცია

Course

პოლიტიკური იმიჯი

პოლიტიკური იმიჯი

Course

ევროინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

Course

დემოკრატიის თეორიები

დემოკრატიის თეორიები

Course

არჩევნები და საზოგადოება

არჩევნები და საზოგადოება

Course

გეოპოლიტიკა

გეოპოლიტიკა

Course

საჯარო პოლიტიკა

საჯარო პოლიტიკა

Course

საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი

საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი

Course

ელიტების თეორია

ელიტების თეორია

Course

გლობალიზაცია და ერი-სახელმწიფო

გლობალიზაცია და ერი-სახელმწიფო

Course

პოლიტიკური მარკეტინგი

პოლიტიკური მარკეტინგი

Course

საუნივერსიტეტო დიპლომატია

საუნივერსიტეტო დიპლომატია

Course

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა

Course

დიპლომატიური სამსახურის საფუძვლები

დიპლომატიური სამსახურის საფუძვლები

Course

სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია

სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია

Course

საკონსულო სამსახურის საფუძვლები

საკონსულო სამსახურის საფუძვლები

Course

მსოფლიო რეგიონებისა და ქვეყნების საზოგადოებრივი გეოგრაფია

მსოფლიო რეგიონებისა და ქვეყნების საზოგადოებრივი გეოგრაფია

Course

ევროკავშირის ისტორია

ევროკავშირის ისტორია

Course

სეპარატიზმი თანამედროვე მსოფლიოში

სეპარატიზმი თანამედროვე მსოფლიოში

Course

კვლევის დიზაინი საერთაშორისო ურთიერთობებში

კვლევის დიზაინი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Course

მშვიდობის მშენებლობის ალტერნატიული პერსპექტივები

მშვიდობის მშენებლობის ალტერნატიული პერსპექტივები

Course

გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი

გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი

Course

რელიგია და საერთაშორისო ურთიერთობები

რელიგია და საერთაშორისო ურთიერთობები

Course

პოსტსაბჭოთა სივრცის ისტორია

პოსტსაბჭოთა სივრცის ისტორია

Course

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა

Course

დიპლომატიის ისტორია XIX-XX საუკუნეებში

დიპლომატიის ისტორია XIX-XX საუკუნეებში

Course

საერთაშორისო პოლიტიკის ძირითადი ცნებები

საერთაშორისო პოლიტიკის ძირითადი ცნებები

Course

პოლიტიკური იდეოლოგიები

პოლიტიკური იდეოლოგიები

Course

თანამედროვე პოლიტიკური ინსტიტუტები

თანამედროვე პოლიტიკური ინსტიტუტები

Course

მახლობელი აღმოსავლეთის პოლიტიკა

მახლობელი აღმოსავლეთის პოლიტიკა

Course

საერთაშორისო ორგანიზაციები

საერთაშორისო ორგანიზაციები

Course

ნაციონალიზმის თეორია და პრაქტიკა

ნაციონალიზმის თეორია და პრაქტიკა

Course

საერთაშორისო უსაფრთხოების თეორია და პრაქტიკა

საერთაშორისო უსაფრთხოების თეორია და პრაქტიკა

Course

მახლობელი აღმოსავლეთის პოლიტიკა

მახლობელი აღმოსავლეთის პოლიტიკა

Course

საერთაშორისო ორგანიზაციები

საერთაშორისო ორგანიზაციები

Course

საერთაშორისო ურთიერთობები უახლეს დროში

საერთაშორისო ურთიერთობები უახლეს დროში

Course

საერთაშორისო ურთიერთობები ახალ დროში

საერთაშორისო ურთიერთობები ახალ დროში

Course

საერთაშორისო სისტემები

საერთაშორისო სისტემები

Course

საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები

საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები

Course

სოციოლოგიური თეორიები და გლობალიზაციის ეპოქა

სოციოლოგიური თეორიები და გლობალიზაციის ეპოქა

Course

საქართველოს სახელმწიფოს ისტორია XIX- XXXXI სს-ში

საქართველოს სახელმწიფოს ისტორია XIX- XXXXI სს-ში

Course

საქართველოს სახელმწიფოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-18 საუკუნის ჩათვლით

საქართველოს სახელმწიფოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-18 საუკუნის ჩათვლით

Course

დიპლომატიის ისტორია უძველესი დროდან XVIII საუკუნის ჩათვლით

დიპლომატიის ისტორია უძველესი დროდან XVIII საუკუნის ჩათვლით

Course

საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

Course

პოლიტიკის სოციოლოგია

პოლიტიკის სოციოლოგია

Course

პოსტმოდერნისტული სოციოლოგიური თეორიები

პოსტმოდერნისტული სოციოლოგიური თეორიები

Course

სოციოდრამა

სოციოდრამა

Course

საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

Course

მედიის სოციოლოგია

მედიის სოციოლოგია

Course

ქართული სოციოლოგიური აზრის ისტორია

ქართული სოციოლოგიური აზრის ისტორია

Course

გენდერის სოციოლოგია

გენდერის სოციოლოგია

Course

ინფორმაციული საზოგადოების თეორია

ინფორმაციული საზოგადოების თეორია

Course

სოციალური სტრატიფიკაცია

სოციალური სტრატიფიკაცია

Course

ეკოლოგია

ეკოლოგია

Course

ეკონომიკის თეორია

ეკონომიკის თეორია

Course

პიროვნების სოციოლოგია

პიროვნების სოციოლოგია

Courseსაიტის სიახლეები

(There are no discussion topics yet in this forum)